Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy: triceratops.pl prowadzony jest przez TRICERATOPS Dariusz Samek z siedzibą w 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 83a, REGON: 365309542, NIP: 6812064246.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego TRICERATOPS Dariusz Samek, dostępnego pod adresem internetowym: www.triceratops.pl

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji i założeniu profilu lub przez Formularz zamówienia.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu.

II. ZAKRES ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 12:00 jest realizowane do wysyłki danego dnia, natomiast złożone zamówienia po godz. 12:00 w piątek, soboty, niedziele oraz w Święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 16:00.

W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną wobec TRICERATOPS Dariusz Samek, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: biuro@triceratops.pl

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI. CENY.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: www.triceratops.pl

podawane są w złotych polskich,

zawierają podatek VAT,

nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Koszt dostawy dla każdego z produktów dostępny jest w zakładce informacje, koszty dostawy.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek TRICERATOPS Dariusz Samek w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego. Właściciel rachunku:

TRICERATOPS Dariusz Samek, Bank: ING, Numer rachunku: 68 1050 1445 1000 0092 3060 1271

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży oraz nie dotyczą Konsumentów.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

dostępności Towaru; Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej kurierskiej Poczta Polska(Pocztex), DPD, DHL, UPS, InPost. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wejścia w posiadanie towaru.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: biuro@triceratops.pl

Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnik lub odbioru osobistego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ul.Kazimierza Wielkiego 83a, 32-400 Myślenice. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

– w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych

– gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracane przez konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób , który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu trzech dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki odstąpienia od umowy na gruncie ustawy O prawach konsumenta Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto konsumenta.

VII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i powód reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sklepu z załączonym opisem wady i kserokopią / oryginałem dowodu zakupu.

Przysługują Państwu dwa rodzaje uprawnień :

a) Gwarancja – to tryb reklamacji oferowany przez większość producentów i dystrybutorów towarów. W ramach postępowania gwarancyjnego towar zareklamowany przez klienta podlega naprawie bądź wymianie przez autoryzowany serwis. Jeżeli producent udziela gwarancji na towar to otrzymują Państwo kartę gwarancyjną dołączoną do towaru.

Zamawiając towar klient otrzymuje dowód zakupu ( paragon) oraz kartę gwarancyjną ( do określonych towarów), zawierającą warunki udzielonej gwarancji. Sklep informuje, że klient powinien zachować dowód zakupu do dnia wygaśnięcia gwarancji, co umożliwia przeprowadzenie postępowania gwarancyjnego przez nasz Sklep.

W karcie gwarancyjnej znajduje się zazwyczaj sposób w jaki należy kontaktować się z serwisem. Jeżeli macie Państwo problem ze znalezieniem danych kontaktowych punktów serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dołożymy wszelkich starań aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji.

b) Rękojmia – tryb ten przewidziany jest w polskim systemie prawnym dla osób fizycznych, jak też osób dokonujących zakupu w Sklepie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z rękojmi można skorzystać w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem poinformuje Państwa o ustaleniach dokonanych w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możliwe jest złożenie przez klienta wniosku o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2016 r.